ИСКРА СВЕТА

 

Тести для заліку з предмету "Основи енергоефективності та енергоменеджменту"
ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ

 

  1. Основним органічним енергоносієм в Україні є:

а) вугілля;

б) газ;

в) нафта;

г) торф.

 

2.Для підвищення рівня енергозабезпечення України використовують:

а) горючі сланці;

б) уранову руду;

в) залізну руду;

г) дрова.

 

3. Основними виробниками електричної і теплової енергії в Україні є:

а) вітрові енергетичні установки;

б) атомні електростанції;

в) гідроелектростанції;

г) теплові електростанції.

 

4.Паливно-енергетичні ресурси - це:

а) сукупність всіх природних видів палива, що використовуються в народному господарстві;

б) сукупність всіх перетворених видів енергії;

в) сукупність всіх природних і перетворених видів палива і енергії, що використовуються в народному господарстві;

г) сукупність всіх перетворених видів палива.

 

5.Енергетичний консалтинг - це консультаційна діяльності, яка направлена на:

а) роз ’яснення переваг реалізації задач енергозбереження;

б) надання практичної допомоги у розв ’язанні енергетичних проблем замовника;

в) вибір і обґрунтування ефективних рішень і навчання персоналу замовника;

г) роз ’яснення переваг реалізації задач енергозбереження, надання практичної допомоги у розв ’язанні енергетичних проблем і вибір, обґрунтування ефективних рішень і навчання персоналу замовника.

6. З метою ефективного використання паливно-енергетичні ресурсів в країні із ринковою економікою застосовують:

а) інформаційні компанії та науково-освітні програми;

б) фінансове стимулювання;

в) науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи;

г) інформаційні компанії та науково-освітні програми, фінансове стимулювання і науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи.

 

7.Енергетичний менеджмент (енергоменеджмент) - це:

а) управлінська діяльність персоналу об’єкта господарювання, що направлена на раціональне використання енергії;

б) технічна діяльність персоналу об’єкта господарювання, що направлена на раціональне використання енергії;

в) управлінська діяльність персоналу об’єкта господарювання, яка направлена на раціональне використання енергії з врахуванням соціальних, технічних, економічних і екологічних аспектів;

г) управлінська і технічна діяльність персоналу об’єкта господарювання, яка направлена на раціональне використання енергії з врахуванням соціальних, технічних, економічних і екологічних аспектів.

 

8.Енергетичний аудит - це вид діяльності направлених на:

а) скорочення споживання енергії;

б) оптимізацію структури енергоспоживання;

в) зменшення споживання енергетичних ресурсів об’єктами господарювання за рахунок підвищення ефективності використання енергії;

г) заміну одного енергоресурсу іншим.

 

9.Основними проблемами енергетичного сектора є:

а) дуже високий рівень енергомісткості;

б) низька ефективність використання енергії;

в) залежність від імпорту газу, нафти і ядерного палива;

г) низька ефективність використання енергії, високий рівень енергомісткості, залежність від імпорту газу, нафти і ядерного палива.

 

10.Найбільша енергомістка галузь народного господарства є:

а) легка і харчова промисловість;

б) чорна металургія;

в) машинобудування та верстатобудування;

г) кольорова металургія.

 

11.Національною енергетичною програмою України передбачено стратегію розвитку енергетики, що складається з таких етапів:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

 

12.До приоритетних напрямків енергозбереження відносяться:

а) показники ефективності використання енергії в конкретних секторах економіки України;

б) показники, що регулюють ефективність використання енергії;

в) якісні показники, що свідчать про питоме енергоспоживання;

г) показники ефективності використання енергії в конкретних секторах економіки України, показники, що регулюють ефективність використання енергії, якісні показники, що свідчать про питоме енергоспоживання.

 

13. Стратегія розв’язання проблеми енергозбереження охоплює:

а) надійність енергопостачання та ефективність використання енергії;

б) вдосконалення законодавчої бази та фінансова підтримка програм із енергозбереження;

в) реалізація програм керування енергоспоживанням;

г) надійність енергопостачання та ефективність використання енергії, вдосконалення законодавчої бази та фінансова підтримка програм із енергозбереження, реалізація програм керування енергоспоживанням.

 

14.Перешкодами на шляху ефективного енерговикористання є:

а) фінансові і соціальні;

б) виробничі і адміністративні;

в) юридичні і ринкові;

г) фінансові і соціальні, виробничі і адміністративні, юридичні і ринкові.

 

15. Відповідно до конвенції ООН Україна зобов’язується до 2010р. зменшити викиди в атмосферу на:

а) 10%;

б) 12%;

в) 15%;

г) 17%.

 

16.Енергоменеджер відноситься до:

а) адміністрації підприємства;

б) економічної служби;

в) інженерно-технічних працівників;

г) адміністративно-господарської служби.

 

17. Енергоменеджер безпосередньо підпорядковується:

а) директору підприємства, фірми;

б) головному інженеру;

в) директору або головному інженеру підприємства, фірми;

г) заступникам директора або головного інженера.

 

18. Основною функцією енергетичного менеджера є:

а) впровадження енергетичного менеджменту на виробництві;

б) оцінка проектів можливої економії енергії;

в) представляти керівництву детальну картину споживання енергії;

г) розробляти план скорочення споживання енергії.

 

19. Енергетичний менеджер зобов’язаний знати:

а) поточну політику щодо енергетики та сукупні законодавчі акти, закони і постанови;

б) нове податкове законодавство;

в) існуючі обмеження рівня споживання енергії, субсидій;

г) питання, що відносяться до захисту навколишнього середовища.

 

20. Ключовим етапом у роботі енергетичного менеджера є:

а) знімання показників приладів;

б) створення карти споживання енергії на підприємства, фірми;

в) аналіз одержаних даних;

г) планування заходів щодо енергозбереження.

 

21. Енергетичний менеджмент на підприємстві, фірмі здійснюється за участю таких співробітників:

а) енергоменеджера;

б) головного енергетика підприємства, фірми;

в) експлуатаційного персоналу;

г) енергоменеджера, головного енергетика і експлуатаційного персоналу.

 

22. Вибір того чи іншого виду палива повинен проводитися на підставі таких міркувань:

а) технічних;

б) економічних і технічних;

в) комерційних і економічних;

г) технічних, комерційних і економічних.

 

23. Яку кількість енергії палива використовує споживач, який користується послугами центральної котельні?

а) 20%;

б) 25%;

в) 30%;

г) 15%.

 

24.Вибір палива для технологічного процесу залежить від:

а) вартості палива;

б) вимог технологічного процесу;

в) вартості палива і вимог технологічного процесу;

г)виду        палива.

 

25. Джерелами енергії є:

а) відновлювальні;

б) не відновлювальні;

в) відновлювальні і не відновлювальні;

г) природні.

 

26. Енергетичний аудит—це обстеження підприємства, фірми або виробництва з метою визначення:

а) можливостей економії енергії;

б) механізмів ефективного енергокористування;

в) послідовності впровадження на підприємстві системи енергетичного менеджменту;

г) можливостей       економії     енергії,             механізмів ефективного

енергокористування, послідовності впровадження на підприємстві системи енергетичного менеджменту.

 

27. Обстеження підприємства, фірми проводиться:

а) кваліфікованим спеціалістом;

б) представником адміністрації;

в) головним енергетиком;

г) консультантом з енергетики.

 

28. Вибір способу проведення енергоаудиту залежить від:

а) кваліфікації енергоаудитора та вимог замовника;

б)вимог     замовника та вимірювальної техніки

в) кваліфікації енергоаудитора, вимог замовника та вимірювальної техніки;

г)тривалості  часу проведення вимірювання споживання енергії.

 

29. Для енергоменеджера-початківця найпростішим є:

а) спрощений енергоаудит;

б) комплексний енергоаудит;

в) спрощений і комплексний енергоаудит;

г) розрахунок палива, що споживається.

 

30. Робота енергоаудитора залежить від:

а) детальності      енергоаудиту       та     кількості    параметрів,       які

використовуються;

б) методу розрахунку енергоспоживання;

в) заходів щодо енергозбереження та видів показників роботи, що використовуються;

г) детальності      енергоаудиту       та     кількості    параметрів,       які

використовуються, методу розрахунку енергоспоживання, заходів щодо енергозбереження та видів показників роботи, що використовуються.

 

31. Під нормалізацією витрат енергії розуміють процес:

а) встановлення планової величини витрат енергії на одиницю продукції;

б) який показує фактичне скорочення енергії;

в) який показує різницю між фактичним споживанням і реально очікуваним рівнем споживання;

г) встановлення планової величини витрат енергії на одиницю продукції або планової величини питомих витрат енергії.

 

32. Метою нормалізації є:

а) складання корпоративного звіту;

б) забезпечення реального і економного витрачання енергії і палива та встановлення вихідних величин для планування енергоспоживання;

в) визначення втрат;

г) складання спільного звіту.

 

33. Норма питомих витрат енергії - це:

а) об ’єктивно необхідна величина споживання енергії на виробництво одиниці продукції;

б) виконання одиниці роботи встановленої якості в конкретних умовах виробництва;

в) максимально допустима величини споживання енергії в даних умовах виробництв;

г)  енергетичний облік, контроль і аналіз енерговикористання.

 

34. Норми питомих витрат енергії класифікуються за:

а) ступенями агрегації та складом витрат енергії;

б) періодом дії норм;

в) ступенями агрегації, складом витрат енергії та періодом дії норм;

г)  ступенями агрегації та періодом дії норм.

 

35. Енергетичний баланс - це:

а) система взаємопов ’язаних показників, які відображають кількісну відповідність між надходженням і використанням усіх видів енергетичних ресурсів;

б) основний узагальнюючий документ для комплексного використання енергоресурсів;

в) документ для планування заходів із підвищенням ефективності енергопостачання;

г)  науково-технічна основа для нормалізації енергоспоживання.

 

36. Для розв’язання проблеми управління енерговикористанням необхідно:

а) відмовитися від спостереження за наслідками енергорозбазарювання;

б) відійти від думки про екологічну агресивність енерговикористання;

в) перейти до прогнозування та запобігання виникненню різних явищ і ситуацій;

г)  відмовитися від спостереження за наслідками енергорозбазарювання, відійти від думки про екологічну агресивність енерговикористання, перейти до прогнозування та запобігання виникненню різних явищ і ситуацій.

 

37. Коефіцієнт навантаження - це:

а) значення середньої величини енергії, що використовується за певний проміжок часу;

б) максимальне (пікове) значення величини енергії, що споживається за певний проміжок часу;

в) відношення середньої величини енергії до максимальної її величини;

г)  відношення мінімального значення величини енергії до її максимальної величини.

 

38. Інтегроване ресурсне планування - це інструмент, який може бути використаний для:

а) мінімізації загальних витрат як із сторони постачання, так із сторони споживання;

б) прийняття певних рішень під час діалогу з владою ;

в) відповіді на питання, що є вигіднішим витрачати більше грошей на заходи, що пов’язані з економією електроенергії чи на використання альтернативних джерел енергії;

г) оцінки руху грошових потоків між споживачами та генеруючими компаніями.

 

39. Поняття управління попитом на використання енергії охоплює:

а) управління навантаженням і стратегічне енергозбереження;

б) підвищення долі прибутку на ринку;

в)    управління навантаженням, стратегічне енергозбереження і підвищення долі прибутку на ринку;

г) управління ефективністю використання енергії споживачем.

 

40. Головною метою енергопостачання є:

а) виробництво енергії при найменших витратах;

б) висока надійність постачання і найменший вплив на довкілля;

в) економічний баланс між зусиллями щодо енергопостачання та енерговикористання;

г) виробництво енергії при найменших витратах, висока надійність постачання та найменший вплив на довкілля.

 

41. Категоріями маркетингової діяльності енергопостачальної компанії є:

а) альтернативне ціноутворення і прямі заохочення;

б) прямі заохочення та контакти із споживачами;

в) торгова кооперація і реклама;

г) альтернативне ціноутворення, прямі заохочення і контакти із споживачами, торгова кооперація та реклама.

 

42. Ефективне управління електричними навантаженнями в умовах України буде реальним при умові:

а) використання прогресивної системи тарифів за електричну енергію;

б) існування методик і прогресивного забезпечення, а також заходів щодо управління електричними навантаженнями;

в)    наявність технічних пристроїв для обліку та управління електроспоживанням, а також нормативно-правових документів;

г) використання прогресивної системи тарифів за електричну енергію; існування методик і прогресивного забезпечення, а також заходів щодо управління електричними навантаженнями; наявність технічних пристроїв для обліку та управління електроспоживанням і застосування нормативно- правових документів.

 

43. Завдяки цифровій обробці інформації система управління режимами енерговикористання дозволяє:

а) вводити первинні сигнали на об’єкт управління в цифровій або аналоговій формі;

б) виводити первинні сигнали з об’єкта управління в цифровій або аналоговій формі;

в) вводити (виводити) первинні сигнали на (з) об’єкт (а) управління в цифровій або аналоговій формі;

г)  управляти опаленням, вентиляцією, кондиціонуванням і освітленням.

 

44. Види систем управління режимами енерговикористання:

а) централізовані та децентралізовані;

б) системи із змішаною структурою;

в) централізовані, децентралізовані та системи із змішаною структурою;

г)  системи управління навколишнім середовищем у технологічних приміщеннях.

 

45. Функції системи управління режимами енерговикористання:

а) керування попитом або потребою енергії для будь-якого заданого проміжку часу та його тривалістю;

б) формування сигналів тривоги у випадку відмовлення устаткування та виникнення нештатної ситуації;

в) керування попитом або потребою енергії для будь-якого заданого проміжку часу та його тривалістю, формування сигналів тривоги у випадку відмовлення устаткування та виникнення нештатної ситуації;

г)  забезпечення користувача набором не „ енергетичних ” задач.

 

46.  Чинники, що впливають на реалізацію організаційно- технологічних заходів щодо енергозбереження:

а) зменшення питомих енерговитрат на одиницю продукції та економія паливно-енергетичних ресурсів;

б) зменшення собівартості продукції та підвищення її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках;

в) зменшення питомих енерговитрат на одиницю продукції та економія паливно-енергетичних ресурсів; зменшення собівартості продукції та підвищення її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках;

г)  додаткові фінансові витрати, що пов ’язані з проведенням зовнішнього або внутрішнього енергоаудиту.

 

47. Для оцінки інвестицій в енергозбереження використовують:

а) метод визначення чистої текучої вартості;

б) метод розрахунку рентабельності інвестицій;

в) метод розрахунку внутрішньої норми прибутку;

г)  метод визначення чистої текучої вартості; метод розрахунку рентабельності інвестицій; метод розрахунку внутрішньої норми прибутку.

 

48. Застосування нетрадиційної енергетики:

а) енергозабезпечення специфічних споживачів;

б) задоволення побутових і виробничих потреб людини і невеликих виробництв і підприємств;

в) підприємства із певною специфікою виробництва;

г) задоволення побутових потреб людини.

 

49. Використання сонячної енергії здійснюється за допомогою:

а) радіаторів;

б) колекторів;

в) акумуляторів;

г) агрегатів.

 

50. Термін окупності вітроенергетичної установки:

а) від 1 до 3 років;

б) від 3 до 5 років;

в) від 5 до 8 років;

г) від 8 до 10 років.

 

 Создан 02 апр 2017  Комментарии       
Всего 1, последний 7 мес назад
u.struminska 22 ноя 2017 ответить
:))))
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником