ИСКРА СВЕТА

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 Підприємство: перед і після енергетичної санації
ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Тема програми. Дослідження енергоефективності в галузі (4 год).

Тема роботи. Підприємство: перед і після енергетичної санації (2 год).

Мета роботи: набути навичок самостійного обстеження об'єктів виробництва, технологічних процесів з метою виявлення резерву економії енергетичних ресурсів; навчитися складати «Енергетичний паспорт» робочих місць, підприємств і галузей виробництва, аналізувати і впроваджувати нові технологічні процеси та енергозберігаюче обладнання.

Місце проведення: «умовні виробничі ділянки» - навчальні кабінети, навчально-виробничі майстерні, суспільно-побутові приміщення ВПУ №7.

Обладнання: термометр, калькулятор.

Методичні рекомендації щодо організації заняття.

Проведення цього уроку направлено на повне обстеження робочих місць, майстерень, кабінетів, підприємств або галузі в цілому по дотриманню питань енергозбереження та підвищення енергоефективності виробництва, або аналіз використання окремих його частин (теплової або електричної енергії, нафтопродуктів). Урок може проходити двома способами: § у вигляді віртуального обходу підприємства з постановкою завдання теоретично-аналітичного плану з подальшим розрахунком витрат до і після енергетичної санації; § у вигляді реального обходу навчальних майстерень, кабінетів, цехів підприємства зі складанням «енергетичних паспортів», виявленням недоліків та знаходженням способів їх усунення, розрахунком витрат до і після енергетичної санації. Виконання завдання передбачає опрацювання «Теоретичного блоку» разом з викладачем та самостійне виконання «Практичного блоку».

ХІД РОБОТИ

1. Опрацювати теоретичний відомості.

2. Письмово виконати «Теоретичний блок».

Постановка задачі. Ви – експерт з енергетичного обстеження, якого дирекція ВПУ №7 запросила для проведення енергетичної санації закладу. Проведіть візуальну санацію навчального закладу, складіть "Енергетичний паспорт" УВД, розробіть проект щодо підвищення енергоефективності у ВПУ №7, надайте повний творчий звіт керівнику.

3. Розробити «Енергетичний паспорт» умовної виробничої ділянки (УВД) відповідно до Вашого варіанту завдання.

4. Самостійно виконати «Практичний блок» (самостійне виконання завдання у позаурочний час):

4.1. Провести енергетичне обстеження приміщення (електро- і тепло аудит, водоспоживання).

4.2. Скласти «Енергетичний паспорт» (додаток 1).

4.3. Зробити висновок експерта (бажано порушення підтвердити фотодоказами).

4.4. Розробити проект реорганізації умовної виробничої ділянки з метою підвищення енергозаощадження та енергоефективності.

4.5. Скласти творчий звіт (презентацію, буклет, публікацію, газету, відео репортаж тощо).

4.6. Захистити проект під час практичних робіт №№6-7.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

1. Енергоаудит. Проведення енергетичних обстежень організацій.

2. Енергооблік. Впровадження централізованих систем обліку енергоресурсів на промислових підприємствах.

3. Регулювання енергоспоживання. Впровадження систем регулювання споживання енергоресурсів від джерела їх виробництва до кінцевого споживання.

4. Реконструкція промислових вентиляційних установок.

5. Модернізація паливних та електричних печей. 6. Модернізація енергетичного устаткування.

 

2. ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Енергетичне обстеження (енергоаудит, енергосанація) - обстеження енергетичних об'єктів, з метою виявлення енергетичної ефективності, визначення заходів щодо її підвищення та можливостей їх реалізації.

Енергетичне обстеження, таким чином, слід визначити, як діяльність, спрямовану на системний пошук можливостей економії енергії і фінансових витрат у процесі видобутку, виробництва, передачі та споживання енергії.

Енергетичне обстеження включає:

 • енергетичний огляд;
 • енергетичну експертизу;
 • аналіз енергетичної ефективності;
 • аналіз використання та якості енергії;
 • оцінка можливостей економії енергії та енергоресурсів.

Зміст енергетичного обстеження визначається його програмою, діяльністю, глибиною. Підставою для проведення енергетичного обстеження підприємств, організацій будь-якої форми власності, пов'язаних з видобутком, транспортуванням, використанням паливно-енергетичних ресурсів у матеріальному виробництві, сфері послуг або комунально-побутовому комплексі, є Закон України «Про енергозбереження», регіональні закони про енергозбереження і договори на проведення обстеження.

3. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЯ

Енергоаудит проводиться з метою визначення шляхів швидкого й ефективного зниження витрат на енергоресурси, скорочення і виключення непродуктивних витрат (втрат), оптимізації або заміни технології виробництва.

Він може стати ґрунтовною базою, трампліном для якісного ривка в конкурентній боротьбі на ринку товарів і послуг.

Існують три способи зниження споживання енергії:

 • вилучення нераціонального використання енергоресурсів;
 • усунення втрат енергоресурсів;
 • підвищення ефективності використання енергоресурсів.

Енергоаудит умовно можна розділити на чотири основних етапи:

1. Ознайомлення з підприємством, збір і аналіз необхідної інформації, складання програми обстеження. На цьому етапі проводиться уточнення обсягів і термінів проведення роботи.

2. Обстеження підприємства. У тому числі: розробка докладних балансів за всіма енергоресурсами, виявлення основних споживачів і "вогнищ" нераціональних втрат енергоресурсів; проведення необхідних випробувань та інструментальних вимірів.

3. Розробка енергозберігаючих проектів і заходів. Визначення технічного та економічного ефекту від їх впровадження. Формування програми енергозбереження підприємств.

4. Оформлення звіту з енергетичного обстеження та енергетичного паспорту підприємства. Презентація результатів роботи.

По виду енергії розрізняють:

 • ЕА систем електропостачання і електроспоживання;
 • ЕА систем теплопостачання і теплоспоживання;
 • загальний - для обох видів енергії.

Результатом робіт з енергоаудиту є інформаційний продукт, оформлений у вигляді технічного звіту. Наданий Замовникові звіт у загальному випадку містить:

 • короткий опис існуючого енергетичного господарства підприємства;
 • перелік і технічні характеристики енергоустаткування;
 • указівки про проведені (у процесі виконання енергоаудиту) іспитах і застосованих методиках;
 • характеристику роботи існуючих систем виробництва і споживання енергії з наданням відповідних графіків, діаграм і таблиць, де відбиті режими споживання і виробництва енергії, результати розрахунків енергетичних і матеріальних балансів, приводяться питомі видаткові характеристики на одиницю продукції, що випускається;
 • аналіз існуючого положення із вказівкою недоліків і визначенням енерговитратних вузлів;
 • рекомендації з описом пропонованих заходів, які при необхідності ілюструються відповідними схемами;
 • результати розрахунків (аналогічні розрахункам для існуючої системи) з урахуванням впровадження запропонованих заходів;
 • порівняльні характеристики роботи енергетичних систем до й після впровадження заходів і результати техніко-економічних розрахунків;
 • список посилальних документів і використовуваної літератури, при необхідності до звіту приєднуються прикладені документи.

Енергетичний аудит дозволяє встановити «діагноз», рекомендувати методи та шляхи покращення стану енергоспоживання. На сьогоднішній день найефективнішим вважається тепловізорние обстеження.

Тепловізор (інфрачервона камера) - оптико-електронний прилад для візуалізації температурних полів та вимірювання температури. Переважно працює в інфрачервоній частині електромагнітного спектру - теплові зображення утворюється завдяки зміщенню максимумів спектрів власного випромінювання тіл під час їх нагрівання у короткохвильову область.

Тепловізори розділяють за принципом дії на сканувальні і з багатоелементним приймачем випромінювання. Приймач випромінювання може бути охолоджуваним або неохолоджуваним. Можливості тепловізорів знайшли застосування в багатьох областях - від промислової індустрії до медицини. Останнім часом їх активно використовують в будівництві, житлово-комунальному господарстві та як прилад нічного спостереження. Сучасні промислові тепловізори дозволяють вимірювати температури в діапазоні від 50 до 2 000°C.

Основними технічними параметрами тепловізорів є:

 • діапазон вимірюваних температур;
 • роздільна здатність по температурі (різниця температур, еквівалентна шуму);
 • поле зору;
 • миттєве поле зору (просторова роздільна здатність);
 • робочий спектральний діапазон;
 • кількість елементів у приймачі випромінювання.

Типові об'єкти та роботи, що виконуються при енергоаудиті

 

4. ЕНЕРГЕТИЧНА САНАЦІЯ

Енергетична санація, як правило, виконується із залученням виконавців від різних організацій: електропостачання, теплопостачання, газопостачання, водопостачання, метрології, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики.

По закінченні обстеження складається технічний звіт , що включає в себе наступні характеристики:

 • коротку характеристику підприємства та структурну взаємозв'язок основних виробництв підприємства;
 • енергоємність виробництв підприємства за видами споживаних енергоресурсів;
 • динаміку питомого енергоспоживання за видами енергоресурсів і за її основними видами продукції;
 • фонд фактичного робочого часу технологічних агрегатів і механізмів з оцінкою використання встановлених потужностей і коефіцієнтів їх завантаження;
 • структуру розподілу і обліку споживання енергоносіїв з оцінкою джерел їх надходження та споживання;
 • розподіл витрат всіх видів енергоносіїв по підприємству;
 • нормативні й фактичні втрати енергоносіїв у розподільчих мережах і системах.

На підставі результатів обстеження розробляється оптимальний режим споживання паливно-енергетичних ресурсів, а також програма енергозбереження та заходи щодо усунення енергетичних втрат, виконання яких контролюється та аналізується до проведення чергової енергетичної санації.

 

Обстежувані об'єкти та енергоресурси

Перелік обстежуваних ресурсів і напряму їх використання на підприємствах досить широкий:

 • Електроенергія - освітлення, силове споживання, технологічне споживання, втрати в електричних мережах.
 • Теплова енергія - опалення та вентиляція (пар, гаряча вода), технологічне тепло, стан теплозахисту будівель, холодильні установки. Типові об'єкти та роботи, що виконуються при енергоаудиті установки, втрати в теплових мережах, власна котельня, водорозбір гарячої води.
 • Газ - природний; скраплений.
 • Вугілля - встановлення шарового спалювання, пилевиготовлення; очищення димових газів.
 • Нафтопродукти - котельно-пічне паливо, моторне паливо.
 • Вода - питна; технічна; оборотне водопостачання, водовідведення, очисні споруди.
 • Вторинні енергоресурси - електроенергія; теплова енергія, стиснене повітря, гази; інші вторинні ресурси; утилізація відходів.

Заключний звіт містить ряд блоків аналітичного, прогнозного та проектного характеру.

5. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

1. Виявлення неекономічних режимів роботи енергетичного обладнання, що здійснюється на основі обстеження роботи й енергоспоживання підприємства і системного аналізу результатів.

2. Визначення можливого потенціалу енергозбереження на підприємстві за видами енергоносіїв та оцінка розміру інвестицій на енергозберігаючі заходи.

3. Розробка комплексної програми з енергозбереження, що включає в себе техніко-економічні обґрунтування ефективності застосування конкретних заходів з урахуванням динаміки розвитку або реструктуризації підприємства.

4. Складання енергетичного паспорта з відображенням всіх основних відомостей про енергогосподарстві підприємства і оцінкою ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів по об'єктах підприємства.

При розробці методики проведення енергообстеження слід приділяти увагу збору і аналізу статистичних даних про споживання енергоносіїв. При цьому виявляються:

 • ефективність режиму енергоспоживання виробництва, цеху, агрегату;
 • характер роботи технологічних установок під часу (у протягом доби, днів тижня тощо);
 • взаємозв'язок показників витрат енергоносіїв обстежуваного виробництва з суміжними технологічними виробництвами.

Енергетичне обстеження складається з попереднього етапу, на якому відбувається ознайомлення з об'єктом і його споживають системами і пристроями, і з основного етапу - власне енергообстеження. Протягом енергетичного обстеження відбувається збір інформації у відповідності з розробленою програмою.

Джерелами інформації можуть бути:

 • опитування і анкетування керівництва та технічного персоналу;
 • схеми енергопостачання та обліку витрат енергоресурсів;
 • звітна документація по обліку витрати енергоресурсів;
 • рахунки постачальників енергоресурсів;
 • графіки навантаження енергоспоживання;
 • необхідні економічні дані (ціни, тарифи, собівартість);
 • технічна документація на енергоспоживаюче обладнання (паспорти, режимні карти тощо);
 • документація по ремонтів, налагоджувальних і випробувальних робіт;
 • документація по енергозберігаючим заходам;
 • перспективні програми і проекти реструктуризації підприємства або його модернізації виробництв.

Отримана інформація групується по наступних розділах:

 • будівлі (перевірка якості ізоляції огороджувальних конструкцій, засклення, ущільнення віконних і дверних прорізів, горищних і підвальних приміщень);
 • система центрального опалення будівель і цехів;
 • система гарячого і холодного водопостачання;
 • системи примусової та природної вентиляції;
 • система газопостачання об'єктів;
 • система електропостачання об'єктів;
 • системи технічного та комерційного обліку витрати енергоносіїв.

Загальна мета обстеження передбачає енергетичне обстеження для оцінки ефективності використання енергетичних ресурсів і зниження витрат споживачів на паливо - та енергозабезпечення.

Процедура енергетичного обстеження виповнюється найбільш продуктивно, якщо здійснено ресурсне забезпечення:

 • люди, експерти, персонал;
 • прилади, пристрої для вимірювань і контролю;
 • методики, правила, регламент обстеження;
 • фінансове забезпечення.

Бригада експертів, залучають до проведення енергетичного обстеження, формується спеціалізованою організацією, акредитованою в установленому порядку. Обстеження проводиться зовнішніми, незалежними експертами, але персонал підприємства несе відповідальність за досягнення економії енергоресурсів.

Приладовий парк, який використовується при обстеженні, забезпечує при кваліфікованому обслуговуванні отримання необхідної достовірної та повної інформації про споживання енергетичних ресурсів та їх якості. Суттєвим моментом є необхідність сертифікації імпортних приладів, своєчасної повірки і калібрування. Створення ефективних повірочних коштів теж представляє важливу задачу.

Методика і технологія обстеження повинні бути регламентовані нормативними документами. Правила енергетичних обстежень специфічні для підприємств і організацій різних галузей і господарських комплексів, різних організаційно-правових форм.

Фінансове забезпечення, можливо, є головним елементом пошуку енергомарнотратності. Очевидно, що витрати, необхідні для обстеження, повинні бути покриті економією енергоресурсів або фінансових коштів, що витрачаються на придбання енергоресурсів. Численні обстеження підприємств різних форм власності дозволяють стверджувати, що економічна ефективність тільки обстеження становить 3 – 6 % від споживаних ресурсів.

План енергетичного обстеження може бути складений лише стосовно до конкретного підприємства.

При цьому, незалежно від тривалості, обстеження виконується в чотири стадії:

стадія 1 – попереднє обстеження;

стадія 2 - обстеження за документами та статистичної звітності;

стадія 3 - приладні вимірювання та випробування;

стадія 4 - заключна.


 

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

1. Дайте відповіді на запитання.

1. Перелічить основні напрямки енергозбереження на підприємстві.

2. Що таке енергоаудит, енергетична санація?

3. Назвіть основні етапи проведення енергоаудиту.

4. Назвіть способи зниження споживання енергії.

5. Що таке енергетичне обстеження? Перелічить його складові.

6. Які законодавчі акти є підставою для проведення енергетичного обстеження підприємств?

7. Що таке тепловізор? Перелічить його технічні параметри.

8. Перелічить джерела інформації при енергетичному обстеженні.

9. Перелічить ресурсне забезпечення енергетичного обстеження.

 

 

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Група експертів складається з 2-3-х осіб, обирається головний експерт, який керує процесом дослідження: призначає час, розподіляє обов’язки, консультує тощо.

Таблиця 2.

 


 

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

«Енергетичний паспорт» умовної виробничої дільниці

Форма 1.

Характеристика електроспоживачів

 

 

Можливі рекомендації:

 • заміна жарівок на енергозберігаючі лампи;
 • регулярне протирання ламп від пилу, миття вікон;
 • установка датчиків освітленості приміщень;
 • раціональне включення та виключення обладнання протягом дня;
 • посилення тепловіддачі від батарей опалення, тим самим відмова від обігрівачів.

Форма 2.

Теплове енергетичне обстеження

 

 

Форма 3.

Облік витоку споживання води

Час обстеження ____________ Дата обстеження ____________

 

 

Сумарний витік води за годину – 1,3 л.

Сумарний витік води за добу – 31,2 л.

 Создан 26 мар 2017  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником