ИСКРА СВЕТА

 

Словник термінів

використано матеріали методичного посібника Задорожньої І.П.Словник термінів

Аварія на атомній станції - порушення експлуа­тації атомної станції, за якого стався вихід ра­діоактивних речовин і/або іонізуючих випро­мінювань у кількості, що перевищує визначені проектом межі безпечної експлуатації. Аварія характеризується початковою подією, шляхами протікання і наслідками.

Альтернативні види палива - тверде, рідке та га­зове паливо, яке є альтернативою відповідним традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та ви­дів енергетичної сировини.

Бактерії (від грецьк. Ьакtегіоп - паличка) - дріб­ні організми, які можна розглянути тільки під мікроскопом, тому їх називають мікро­організмами. Освоїлися у різних середовищах, можуть жити навіть у гарячих джерелах при температурі близько 60 градусів за Цельсієм. Окремі з них використовуються для одержання багатьох необхідних людині продуктів і ліків.

Баланс енергетичний (від фр. Ьаlапсе - ваги) - різ­ниця між виробленою енергією й енергією, що була використана і втрачена з різних причин; надходження і витрати енергії на Землі.

Біогаз - газ, отриманий з біомаси, що використо­вується як паливо.

Біодизельне паливо (біодизель) - метилові та/або етилові етери вищих органічних кислот, отри­маних з рослинних олій або тваринних жирів, що використовуються як біопаливо або біокомпонент.

Біоенергетика - переробка біомаси для одержання енергії. Переробка може проводитися шляхом прямого спалювання сухої органічної речовини, виробництва біогазу із сільськогосподарських та побутових відходів, виробництва етилового спирту для використання його як пального для двигунів.

Біоетанол - спирт етиловий зневоджений, виго­товлений з біомаси або спирту етилового-сирцю для використання як біопалива;

Біологічне розмаїття - це розмаїття живих орга­нізмів, а також екосистем і екологічних процесів, ланками яких вони є.

Біологічні види палива (біопаливо) - тверде, рідке та газове паливо, виготовлене з біологічно відновлювальної сировини (біомаси), яке може ви­користовуватися як паливо або компонент ін­ших видів палива.

Біомаса - біологічно відновлювальна речовина ор­ганічного походження, що зазнає біологічного розкладу (відходи сільського господарства (рос­линництва і тваринництва), лісового господар­ства та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, а також органічна частина про­мислових та побутових відходів.

Викиди - емісія парникових газів і/або їх прекур­сорів в атмосферу над конкретним районом і за конкретний період часу.

Вітряні млини і вітродвигуни - спорудження, лопаті яких обертаються під дією вітру і перетворюють вітрову енергію в механічну дію й електро­енергію.

Відходи - будь-які речовини, матеріали і пред­мети, що утворюються у процесі людської ді­яльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Вуглеводи - хімічні сполуки, що містять атоми вуглецю і водню. Складають основу викопного палива.

Генератор - пристрій, що перетворює механічну енергію в електричну.

Геотермальна енергія - теплова енергія, яка виникає всередині землі в результаті природних процесів.

Гравітація (від лат. gravitas - вага) - те ж саме, що тяжіння - взаємодія між будь-якими видами матерії.

Деградація земель - зниження або втрата біоло­гічної й економічної продуктивності орних земель, пасовищ або лісів.

Декларація (від лат. deklага - оголошую, сповіщаю) - офіційна заява. У формі Декларації, як пра­вило, проголошуються основні принципи зов­нішньої і внутрішньої політики держави, прог­рамні засади політичних партій тощо.

Джерело - означає будь-який процес або вид ді­яльності, в результаті якого в атмосферу про­никають парниковий газ, аерозоль чи прекур­сор парникового газу.

Джоуль (Дж) - одиниця виміру енергії. Одна тисяча Дж = одному кілоджоулю (кДж).

Екосистема - природна система, у якій живі організми і середовище їх існування об'єднані в єдине функціональне ціле через обмін речовин і енергії.

Елементарні частинки - загальна назва дрібних частинок матерії, що не є молекулами, атомами або атомними ядрами.

Енергія кінетична - енергія руху.

Енергія поновлювана - енергія з джерел, які постійно доступні у природі, такі як сонце, вода, вітер.

Енергія потенційна - енергія, яка присутня у предметі внаслідок впливу силового поля, наприклад, магнітного чи гравітаційного.

Енергія хімічна - енергія, накопичена в речовині, яка виділяється під час хімічної реакції. Паливо і їжа містять хімічну енергію. При згорянні палива і перетравлюванні їжі виділяється енергія, наприклад, у вигляді теплової або світлової.

Енергоменеджмент - інструмент для здійснення процесу управління використанням всіх видів і форм енергії, який направлений на виконан­ня організаційних, технічних та поведінкових дій для мінімізації використання енергії, при доцільному забезпеченні потреб об'єкту енерго-використання (організації) і мінімальному нега­тивному впливі на навколишнє середовище, за умов якнайкращого використання ресурсного потенціалу об'єкту енерговикористання.

Ентропія (від грец. - зміна, перетворення) - у фізиці одна з величин, що характеризує тепловий стан тіла або системи тіл; міра внутрішньої невпорядкованості системи. Чим вище ентропія, тим більше хаосу у системі. При всіх процесах у замкнених системах ентропія або зростає, або залишається сталою.

Захоронення радіоактивних відходів - розміщен­ня радіоактивних відходів в об'єкті, призначе­ному для поводження з радіоактивними відхо­дами без наміру їх використання.

Зберігання радіоактивних відходів - розміщення радіоактивних відходів в об'єкт, в якому забезпе­чується їх ізоляція від навколишнього природного середовища, фізичний захист і радіаційний моніторинг, а також можливість наступного ви­лучення, переробки, перевезення та захоронення.

Зміна клімату - це зміна клімату, яка прямо або непрямо обумовлена діяльністю людини, по­роджує зміни у складі глобальної атмосфери і накладається на природне коливання клімату, що спостерігаються протягом порівняльних пе­ріодів часу

Інвестиції (investition, від лат. Investio – одягаю) - довгострокові вкладення капіталу в галузі економіки всередині країни і за кордоном. Розрізняють фінансові (купівля цінних паперів) і реальні (вкладення капіталу в промисловість, сільське господарство, будівництво тощо).

Канцерогенні речовини (від лат. сапсег - рак і грец. - genes - породжений) - хімічні сполуки, які впливають на організм і можуть викликати онкозахворювання (утворення злоякісної пух­лини).

Квота (від лат. quot - скільни) - частка, частина, норма чого-небудь, що допускається (наприклад, імпортна квота).

Кліматична система - сукупність атмосфери, гід­росфери, біосфери, геосфери і їх взаємодію.

Когенераційна установка - комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого вироб­ництва електричної і теплової енергії або пере­творює скидний енергетичний потенціал тех­нологічних процесів в електричну та теплову енергію.

Комбіноване виробництво електричної та тепло­вої енергії (когенерація) - спосіб одночасного виробництва електричної та теплової енергії в межах одного технологічного процесу у резуль­таті спалення палива.

Конвенція міжнародна (від лат. conventio - договір)   -            один з видів міжнародного договору.  Регулює взаємні права й обов'язки держав, зазвичай у спеціальній галузі.

Метан - органічна речовина, що виділяється при шумуванні сільськогосподарських та побутових відходів і утворенні біогазу Викопне паливо, що часто супроводжує вугільні родовища. Один з парникових газів.

Міграція птахів (від лат. migго - переселяюсь) -регулярне й напрямлене переміщення птахів з одного місцеперебування в інше, зумовлене зміною умов існування в місцях їх мешкання.

Модернізація ( від франц. моdeгпе - новітній) -зміна відповідно до вимог сучасності, запрова­дження різних удосконалень.

Нагромаджувач - компонент або компоненти клі­матичної системи, в яких відбувається нагро­мадження парникового газу або прекурсора парникового газу

Небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створи­ти значну небезпеку для навколишнього при­родного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів по­водження з ними.

Несприятливі наслідки зміни клімату - зміни у фізичному середовищі або біоті, які виклика­ються зміною клімату, дуже негативно вплива­ють на склад, відновну здатність або продук­тивність природних і регулюючих екосистем, або на функціонування соціально-економічних систем, або на здоров'я і добробут людини.

Нетрадиційні джерела та види енергетичної сиро­вини - сировина рослинного походження, відходи, тверді горючі речовини, інші природні і штучні джерела та види енергетичної сирови­ни, у тому числі нафтові, газові, газоконденсат­ні і нафтогазоконденсатні вичерпані, непромис-лового значення та техногенні родовища, важкі сорти нафти, природні бітуми, газонасичені води, газогідрати тощо, виробництво (видобу­ток) і переробка яких потребує застосування новітніх технологій і які не використовуються для виробництва (видобутку) традиційних ви­дів палива.

Озоновий шар - означає шар атмосферного озону над пограничним шаром планети.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) - створена в 1945 році. Мета ООН полягає в тому, щоб об'єднати зусилля всіх народів планети в ім'я миру і розвитку, що базуються на принципах справедливості, поваги людської гідності і загального добробуту

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) сукупність усіх видів підприємств з видобутку, виробництва, транспортування, перетворення, розподілу і використання енергії усіх видів (електричної, теплової, ядерної, механічної).

Паливо викопне - паливо, що утворилося із залишків живих організмів протягом мільйонів років: вугілля, газ, нафта.

Парниковий ефект - зігрівання атмосфери, яке відбувається у випадку, коли випромінювання тепла не може вийти за межі атмосфери, оскільки блокується в основному вуглекислим газом та іншими, так званими парниковими газами.

Парникові гази - такі газоподібні складові атмос­фери - як природного, так і антропогенного по­ходження, - які поглинають і перевипромінюють інфрачервоне випромінювання.

Піроліз (від грец. руг - вогонь, жар і lysis - розкла­дання, розпад) - неповне руйнування органічних речовин під дією високої температури (не плутати з прямим спалюванням). Промислове значення має П. нафти, деревини й ін.

Піроліз деревини - суха перегонка деревини, розкладання деревини при нагріванні до 450 градусів за Цельсієм без доступу повітря. Використовується для одержання деревного вугілля, метану, оцтової кислоти, метилового спирту, ацетону тощо.

Поводження з радіоактивними відходами -всі види діяльності (включаючи діяльність, пов'язану із зняттям з експлуатації), що сто­суються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, перевезення, збері­гання чи захоронення радіоактивних відходів.

Поглинач - будь-який процес, вид діяльності або механізм, який адсорбує парниковий газ, аеро­золь або прекурсор парникового газу із атмос­фери.

Потужність - швидкість виробництва чи спожи­вання енергії. Звичайно, вказується як швид­кість виконання роботи чи швидкість зміни енергії. Потужність вимірюється у ватах (Вт). Один Вт = одному Дж за секунду.

Плутоній - радіоактивний елемент з високою атомною вагою, що утворюється в атомних реакторах. П. можна використовувати для виробництва ядерної зброї чи як паливо в атомних реакторах.

Радіаційна аварія (аварія) - подія, внаслідок якої втрачено контроль над ядерною установкою, джерелом іонізуючого випромінювання, і яка призводить або може призвести до радіаційного впливу на людей та навколишнє природ­не середовище, що перевищує допустимі межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з безпеки.

Радіоактивність - властивість атомів деяких речо­вин, наслідок нестабільності їхніх ядер. Вони віддають енергію у формі часток або хвиль.

Радіоактивні відходи (рідше вживається ядер­ні відходи) - матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне за­бруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається.

Радіоактивні відходи довгоіснуючі - радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та ра­діаційної безпеки досягається через 300 років і більше.

Радіоактивні відходи короткоіснуючі - радіоактив­ні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та ра­діаційної безпеки досягається раніше ніж через 300 років.

Реактор - частина атомної електростанції, в якій відбувається розщеплення ядер з виділенням величезної кількості енергії.

Рекультивація земель - повернення землям втра­ченої продуктивності, оздоровлення навколиш­нього середовища і відновлення ландшафту після відкритої розробки корисних копалин.

Речовина органічна - поєднання вуглецю з іншими хімічними елементами. Багато груп органічних речовин мають першочергове значення для живих істот.

Ріпак - однорічна трав'яниста рослина сімейства капустяних. Озимий і яровий (кольза). Виро­щують в Індії, Китаї, Канаді й інших країнах для одержання харчової олії і технічного мастила (у насінні 33-50%), кормів для сільсько­господарських тварин. Медонос.

Розщеплення - поділ ядра важкого атома на два (або більше) легші ядра з виділенням величезної кількості енергії.

Синтез (грец. з'єднання, складання) у хімії - одер­жання складних сполук з простіших.

Смог (від англ. cmokе - дим і fog - мла) - туман, змішаний з димом, кіптявою і т.п. Термін широко використовується для означення будь-якого забруднення повітря.

Сонячна батарея - пристрій, що безпосередньо перетворює отриману енергію Сонця на електроенергію.

Спустелювання - деградація земель у посушливих, напівпосушливих і сухих районах Землі у результаті дії різних факторів, включаючи зміну клімату і діяльність людини.

Сталий розвиток - це такий розвиток, що задо­вольняє потреби сьогодення, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задо­вольняти свої власні потреби.

Сховище радіоактивних відходів - споруда для зберігання або захоронення радіоактивних від­ходів з обов'язковим забезпеченням інженер­них, геологічних, фізичних та інших бар'єрів, що перешкоджають міграції радіонуклідів.

Тариф на теплову енергію - грошовий вираз витрат на виробництво, транспортування, постачання одиниці теплової енергії (1 Гкал) з урахуван­ням рентабельності виробництва, інвестиційної та інших складових, що визначаються згідно із методиками, розробленими центральним орга­ном виконавчої влади у сфері теплопостачання.

Теплове випромінювання - електромагнітне ви­промінювання фізичного тіла, що виникає за рахунок його внутрішньої енергії та зумовлене його температурою.

Теплоносій - середовище, що рухається (газ. пара, рідина), використовується для переносу тепла. У ядерному реакторі Т. - рідка чи газоподібна речовина, що виносить з активної зони тепло, яке виділяється в результаті реакції поділу ядер; у ролі Т. використовуються звичайна і важка вода, водяна пара, органічні рідини, С09, Не, рідкі метали.

Теплообмінник - апарат для передачі тепла від середовища з більш високою температурою (нагрівальне тіло - теплоносій) до середовища з більш низькою температурою (тіло, що нагрівається). Т. поділяються на рекуператори, регенератори і змішувані Т. (градирні, скрубери).

Теплопередача - теплообмін між двома тепло­носіями чи іншими середовищами через тверду стінку, що їх поділяє, чи поверхню їхнього поділу. Інтенсивність Т. характеризується коефіцієнтом Т., який дорівнює кількості теплоти, що передається через одиницю по­верхні стінки протягом одиниці часу при різниці температур між середовищами (теплоносіями) у 1 К.

Теплота згоряння (теплота горіння) - кількість тепла, що виділяється при повному згорянні речовини; вимірюється в Дж чи в калоріях. Т. г. палива (теплотворна здатність, калорійність) визначається його хімічним складом. Т. г., віднесена до одиниці маси чи обсягу палива, називається питомою. Розрізняють вищу і нижчу Т.г. залежно від того, у якому агрегатному стані знаходиться вода в кінцевих продуктах згоряння: якщо у вигляді рідини - вища Т. г., у вигляді пари - нижча Т. г.

Теплотворна спроможність палива, див. Теплота згоряння.

Турбіна - установка з лопатями, що запускається в дію силою потоку (вода, вітер, пара високого тиску). Кінетична енергія обертової турбіни в генераторі перетворюється в електроенергію.

Уран - використовується як паливо в реакторах.

Утилізація відходів (від лат. utilis - корисний) -використання відходів як вторинних матері­альних чи енергетичних ресурсів.

Фотоелементи - напівпровідниковий пристрій, що перетворює сонячне світло безпосередньо на електричний струм.

Фотосинтез - процес, при якому зелені рослини перетворюють променисту енергію сонця в енергію хімічних зв'язків органічних речовин.

Хімічна енергія - енергія, накопичена в речовині, що виділяється під час хімічної реакції. Пали­во і їжа містять хімічну енергію. При згорян­ні палива і перетравлюванні їжі виділяється енергія, наприклад, у вигляді теплової або світ­лової енергії.

Шумування - процес анаеробного (без доступу повітря) розщеплення органічної речовини зав­дяки мікроорганізмам за допомогою ферментів (молочно-кисле шумування, спиртове шуму­вання, силосне шумування і т.д.).

 

 

 Создан 26 мар 2017  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником